Logo Dzwonek Sp. z o.o. - Usługi projektowe

Czym jest przyłącze wodociągowe?

Przyłącze wodociągowe, choć często niezauważane, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do czystej wody. To niepozorne połączenie między domem a główną siecią wodociągową stanowi fundament codziennego komfortu, zdrowia publicznego i funkcjonowania społeczeństwa. Warto przyjrzeć się bliżej temu elementowi infrastruktury, aby zrozumieć, jak istotny jest dla naszej codzienności oraz jakie wyzwania stoją przed jego utrzymaniem i rozbudową.

Przyłącze wodociągowe — czym jest?

Przyłącze wodociągowe, choć mogłoby się wydawać, że to pojęcie jednoznaczne, wymaga dokładniejszego zrozumienia, jak sugeruje ustawa z 7 czerwca 2001 roku regulująca kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 2 pkt 6, to fragment przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową na nieruchomości odbiorcy. Obejmuje również zawór umieszczony za głównym wodomierzem. Mimo pozornej klarowności definicji pojawiają się wątpliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty związane z jego wykonaniem.

W przypadku, gdy cała trasa od sieci wodociągowej przebiega przez obszar nieruchomości odbiorcy usługi, kwestia opłat jest jasna. Problem pojawia się, gdy wodociąg biegnie również poza granicami nieruchomości, co zdarza się często, zwłaszcza gdy wodociąg jest ulokowany wzdłuż drogi. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, kto poniesie koszty związane z budową tego fragmentu przyłącza. Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu jednoznacznie stwierdził, że przyłącze wodociągowe kończy się na zaworze głównym za wodomierzem. Oznacza to, że wszelkie związane z tym koszty powinny być pokrywane przez właściciela nieruchomości, do której jest prowadzone przyłącze.

Przyłącze wodociągowe — czy jego budowa jest obowiązkowa?

Nie istnieje precyzyjny przepis, który nakładałby tę konieczność na inwestorów. Warto jednak pamiętać, że obowiązek taki już istnieje, jeśli chodzi o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wyjątek pojawia się, gdy Twoja nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wszelkie normy określone w przepisach. Decydując się na własną oczyszczalnię, musisz jednak zadbać o to, aby była ona zgodna z wszelkimi wymaganiami prawnymi. Oznacza to, że powinna być zainstalowana zgodnie z obowiązującymi standardami, by spełniała normy dotyczące oczyszczania ścieków. W takim przypadku nie tylko unikniesz obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej, ale także będziesz samodzielnie zarządzać kwestią odprowadzania ścieków z Twojej posesji.

Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego

Inwestor przed rozpoczęciem projektowania przyłącza wodociągowego musi uzyskać zgodę od zakładu wodociągowego. Projekt warto powierzyć specjaliście z uprawnieniami, najlepiej współpracującemu z zakładem. Zatwierdzony projekt ważny jest przez trzy lata. Po uzyskaniu zgody i zatwierdzeniu projektu, inwestor musi zgłosić zamiar budowy przyłącza, uzupełniając zgłoszenie projektem zagospodarowania działki, opisem technicznym i wykazem uzgodnień. Brak sprzeciwu urzędu w ciągu 30 dni pozwala na rozpoczęcie prac. Urząd przydziela nadzorcę do kontroli prac nad projektem. Skrupulatność w procedurach gwarantuje bezproblemową realizację inwestycji.Istotnym dokumentem jest projekt zagospodarowania działki, zawierający lokalizację planowanego przyłącza oraz szczegółowy opis techniczny instalacji.

Poszukujesz firmy specjalizującej się w przyłączach wodociągowych w Tarnowie? Skontaktuj się z nami już dziś i poznaj cenę przyłącza wodociągowego dla Twojego domu!